Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.    Ondernemer: Happy Healthy You webshop, de aanbieder van producten aan consumenten op afstand, workshops, evenementen op locatie;
2.    Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de Happy Healthy You webshop;
3.    Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
4.    Dag: kalenderdag;
5.    Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6.    Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7.    Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
8.    Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
9.    Indirecte schade: onder indirecte schade wordt onder meer begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade door verlies van zaken of data, schade geleden door derden of ander economisch nadeel.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Happy Healthy You webshop
Leemveld 32
9407GB Assen
Telefoon (0592) 409 959
E-mail info-at-happyhealthyyou.eu

KvK-nr. 01126722
BTW-nr. NL128250148B02
Triodos bank 25.47.67.737 (IBAN NL64 TRIO 0254 7677 37)

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer
en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen de ondernemer
en consument.
2.    Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden op verzoek van de consument kosteloos bij voorkeur via elektronische weg en anders per post worden toegezonden.
3.    Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4.    Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5.    Middels een bestelling geeft de consument aan akkoord te gaan met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van Happy Healthy You webshop. De ondernemer behoudt zich het recht deze bepalingen te wijzigen. Voor een gedane bestelling gelden de voorwaarden op de datum van bestelling of de op de factuur vermelde datum.

Artikel 4 – Het aanbod
1.    Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.    Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
De consument heeft toegang tot de Happy Healthy You webshop portaalsite en notie kunnen nemen van extra informatie over de producten die Happy Healthy You webshop aanbiedt: zgn. Lichtinstrumenten.
De afbeeldingen op de site van Happy Healthy You webshop zijn zo goed als mogelijk waarheidsgetrouwe weergaven van de aangeboden producten.
Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3.    Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o    de prijs inclusief belastingen;
o    de eventuele kosten van aflevering;
o    de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
o    het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
o    de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
o    de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
o    de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
o    of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
o    de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
o    de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
o    de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
o    de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst
1.    De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.    Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3.    Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Creditcard betalingen geschieden enkel via PayPal en IDeal betalingen via Mollie B.V. Betalingsgegevens worden niet door de ondernemer verzameld en opgeslagen.
4.    De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
De ondernemer behoudt het recht voor zonder opgave van redenen een bestelling te weigeren of een gedane bestelling te ontbinden. Eventuele verrichte betalingen worden in dit geval binnen 30 dagen volledig teruggeboekt naar de rekening van betaling.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
1.    Bij de aankoop van producten heeft de consument normaliter de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
Echter, Happy Healthy You webshop instrumenten vallen onder Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht, lid 2 c.
Happy Healthy You webshop behoudt zich het recht gebruik te maken van dit artikel i.v.m. de eigenschappen van  instrumenten. Alleen bij uitzondering en in individuele gevallen is het mogelijk gebruik te maken van het herroepingsrecht. Neem in dit geval schriftelijk contact op met Happy Healthy You webshop.

In het geval dat de consument in overleg gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal hij zorgvuldig zijn omgegaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitgepakt of gebruikt hebben voor zover dat nodig was om te kunnen beoordelen of hij het product wenste te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking met bijbehorende factuur, met vermelding van de rekeningsgegevens van de consument, aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
1.    Indien de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten van de heen- en terugzending voor zijn rekening.
2.    Indien de consument een bedrag betaald heeft en het product en de originele verpakking in ongeschonden staat ontvangen wordt, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
1.    De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2.    Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn dan wel speciaal voor de koper vervaardigd worden;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3.    Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs
1.    Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2.    In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3.    Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.    Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5.    De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
1.    De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
De garantie is enkel van toepassing op constructiefouten.
Als bij normaal, met de bestemming corresponderend gebruik, gebreken optreden in of aan het product binnen het eerste jaar na aankoop, worden deze door de ondernemer kosteloos hersteld c.q. wordt het product vervangen door een vervangend artikel.
Indien een product onder garantie gerepareerd is, geldt er een garantie periode op de reparatie van twee maanden.
De verzendkosten komen, indien de schriftelijke garantieaanvraag gegrond is, binnen de garantietermijn voor kosten van de ondernemer. De ondernemer stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren/vervangen en verzenden. Verzendkosten boven de € 10,00 worden niet vergoed, wanneer niet vooraf met de ondernemer overleg is geweest. Ongefrankeerde retourzendingen worden door de ondernemer niet geaccepteerd, kosten hiervoor komen dan ook voor rekening van de afnemer.
2.    Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
3.    De ondernemer controleert elk product nauwkeurig voor verzending op gebreken. De ondernemer adviseert de consument het product direct na ontvangst te inspecteren en mocht de consument toch gebreken ontdekken, dit de dag van ontvangst (naar de Track & Trace informatie), schriftelijk aan de ondernemer te informeren.
4.    Indien bij het product een ketting geleverd is, neemt de ondernemer geen verantwoordelijkheid voor een eventueel breken en de gevolgen hiervan voor het product.
5.    Het recht op garantie vervalt bij:
Defecten of slijtage als gevolg van nalatig onderhoud;
Veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht door consument of derden;
Indien de datum op de factuur is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
Door gebreken die zijn ontstaan door niet met bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik zoals het niet volgen van de bijbehorende gebruiksaanwijzingen;
Beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;
Bij van buiten komend onheil zoals blikseminslag en dergelijke, oververhitting door centrale of andere verwarming, blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte of zonlicht of extreme koude;
6.    Kosten veroorzaakt door derden voor reparatie van een defect artikel worden niet vergoed.

Artikel 11 – Levering en uitvoering
1.    De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.    Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
De ondernemer is niet aansprakelijk als de consument zijn adresgegevens niet correct ingevuld of doorgegeven heeft. De ondernemer kan niet bezorgen op een postbus.
3.    Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk en gewoonlijk in drie tot vijf werkdagen, maar uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk binnen 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
Het vermelde leveringstermijn is slechts een indicatie en kan dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid.
4.    In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5.    Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer de consument informeren en in overleg al dan niet een vervangend product beschikbaar te stellen.
6.    Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7.    Als een bestelling beschadigd raakt tijdens het vervoer, neemt de consument bij ontvangst daar notie van en laat een aantekening hiervan maken door de bezorgdienst.
Bij zoekraken van de zending probeert de ondernemer altijd een goede oplossing te vinden in overleg met de consument.
Hetzij door middel van het retour sturen van het factuurbedrag van de bestelling, hetzij door het opnieuw verzenden van het bestelde product. Echter zal de ondernemer eerst in contact met het vervoersbedrijf proberen te achterhalen wat er mis is gegaan.
8.    Wanneer de consument zich tijdens verzendproces en bij ontvangst van de bestelling bedenkt zonder het pakket te hebben geopend, kan hij deze terugsturen en wordt de bestelling gecrediteerd met inhouding van de verzendkosten. Alleen voldoende gefrankeerde zendingen worden geaccepteerd.

Artikel 12 – Betaling
1.    De ondernemer geeft de consument mogelijkheid de betaling van zijn bestelling te verrichten middels: een bankoverschrijving, IDeal of PayPal (met mogelijkheid van Credit Card betaling via PayPal). In geval van een PayPal betaling berekent de ondernemer de consument de toeslagen van PayPal aan consument door.
2.    De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3.    In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
4.    Een bestelling wordt niet eerder aan de consument verzonden totdat de betaling op de rekening van ondernemer bijgeschreven is.
5.    Wanneer een vooruitbetaling via de bank niet binnen tien werkdagen na het plaatsen van de bestelling op de rekening van de ondernemer bijgeschreven is, wordt de bestelling geannuleerd en vervalt de overeenkomst.
6.    Op een beurs waar de ondernemer haar producten aanbiedt, kan de consument betalen via PIN of contant.

Artikel 13 – Klachtenregeling
1.    Mocht de consument niet tevreden zijn met het product, adviseert de ondernemer zo spoedig mogelijk contact op te nemen. Bij voorkeur via e-mail.
2.    Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 21 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 21 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 14 – Geschillen
1.    Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is n.v.t.

Artikel 15 – Privacy
Ondernemer respecteert de privacy van de consument. Consumentgegevens zullen nimmer met derden gedeeld worden.

Artikel 16 – Intellectuele eigendom
De ondernemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet c.q. overige wettelijke regelingen en verdragen.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid
Indien de ondernemer aansprakelijk is, dan is deze beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De ondernemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.

Artikel 18 – Overmacht
Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, alle van buiten komende producten of acties, voorzien of niet voorzienbaar, waarop de ondernemer geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor deze niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
De ondernemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat de ondernemer haar verbintenis had moeten nakomen.
Tijdens overmacht worden de verplichtingen van de ondernemer opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de ondernemer niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Happy Healthy You ♥ your privacy!

We zullen nimmer je persoonlijke gegevens delen met derden.

 

error: Content is protected !!
Scroll to Top